Czym jest fitness?

Fitness stał się wyrazem nowej formy aktywności fizycznej i nowej filozofii życiowej. Zaczęło się upowszechniać pojęcie „fit” – czyli bycie sprawnym i zdrowym. Nowoczesny fitness jest coraz bardziej wszechstronny i dostępny dla każdego, niezależnie od wieku i sprawności. We wszystkich programach fitness istnieje koncepcja holistycznego, czyli całościowego podejścia do człowieka, pozwalająca na jak największe zaangażowanie się w formy aktywności fizycznej i wykorzystanie ich w stopniu odpowiednim do możliwości.

Fitness – rozumiany jako styl życia – to nie tylko dbałość o sprawność ciała, ale także troska o wszystkie aspekty naszego życia: sposób zachowania, nawyki żywieniowe, aktywność w życiu codziennym, unikanie używek, odpowiednie proporcje pomiędzy pracą i wypoczynkiem, odporność na sytuacje stresowe, regularność codziennych zajęć i cała gama pochodnych zachowań wpływających na poziom zadowolenia z życia

Angielskie „fit” oznacza być w formie, a dokładniej być w szczytowej formie poprzez odpowiedni trening. Do poziomu fit należy dochodzić poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej, której cele uzależnione są od: płci, wieku, zainteresowań, potrzeb i poziomu sprawności fizycznej. Pojęcie fitness nie ma jednoznacznego odnośnika; fitness to raczej sposób życia i bycia w formie. Różnorodność rozumienia pojęcia fitness wynika z różnorodności czynników wzajemnie na siebie działających w układzie: człowiek – ruch – środowisko.

Ruch fitness został zapoczątkowany w Stanach na początku lat osiemdziesiątych, skąd rozprzestrzeniał się na kolejne kraje. Zaczęło upowszechniać się pojęcie „fit”, czyli bycie dobrym i sprawnym. W Polsce z fitnessem tak naprawdę mamy do czynienia dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych.

Na międzynarodowej konferencji w Birmingham (Wielka Brytania) w 1996 roku podjęto próbę zdefiniowania słowa „fitness” właśnie jako pojęcia ogólnego, utożsamianego z ideologią, a nie z faktem „bycia sprawnym”. Można przyjąć następującą definicję.

FITNESS to dynamiczny stan /system/ poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej /dla jednostki/ sprawności fizycznej – poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.

Korzyści wynikające z uprawiania form fitness uszeregowano według następujących czynników:

– Kompensacyjne

– Kondycyjne

– Kształtujące

– Estetyczne

– Zapobiegawcze

– Neutralizujące

– Zaspakajające

– Integrujące

– zabawowe

       
Facebook